รางวัล

ประเภทรางวัล :
Thailand Sustainable Investment (THSI) 2022

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2022

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2022

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565

IR Magazine Awards 2021

รางวัลดีเยี่ยมด้านการบริหารจัดการวิกฤต (small cap) ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2021

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2564

IR Magazine 2020

รางวัลดีเยี่ยมด้านรายงานประจำปี (small cap) ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2020

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2563

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2019

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562

IR Magazine 2019

รางวัลดีเยี่ยมด้านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SET Awards 2018

รางวัลดีเด่นทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์