รางวัล

ประเภทรางวัล :
Thailand Sustainable Investment (THSI) 2019

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2019

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562

Thailand Sustainable Investment (THSI) 2019

AAV ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2562

IR Magazine 2019

รางวัลดีเยี่ยมด้านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

SET Awards 2018

รางวัลดีเด่นทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์