คำถามที่พบบ่อย

1.) บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจใด

ตอบ :

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดเพียงแห่งเดียว คือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย

ตอบ :

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) จะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงินของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ หุ้นกู้ หรือสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กำหนดให้ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ต้องปฏิบัติตาม แผนธุรกิจในอนาคต และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุน รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นสมควร

ตอบ :

AAV เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ Capital A ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 45.12 และมีคณะกรรมการในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ AAV สัดส่วน 1 ใน 3

ปัจจุบัน AAV ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน TAA ซึ่งถือเป็นบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจสายการบินภายใต้พรบ.การเดินอากาศแห่งประเทศไทย การดําเนินการที่สำคัญใดๆ ของ TAA ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการของ AAV

ตอบ :

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด มีผู้ถือหุ้นไทยหลักคือคุณธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์และนักลงทุนไทย ในขณะที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติคือ แอร์เอเชีย เอ็กซ์ (มาเลเซีย) ในสัดส่วนร้อยละ 49 ทั้งนี้ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวทั้งสิ้น

สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เป็นสายการบินที่บริการเส้นทางบินระยะกลาง-ไกล โดยจะเป็นตัวกลางขนส่งผู้โดยสารจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศโดยใช้บริการผ่านสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทั้งนี้ สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์จะไม่มีเส้นทางบินที่ซ้อนกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เนื่องจากเส้นทางการบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์จะมีระยะเวลาบินประมาณ 4-8 ชั่วโมง ในขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชียจะมีเส้นทางบินที่ใช้ระยะเวลาบินไม่เกิน 4 ชั่วโมงเท่านั้น

ตอบ :

จากการที่ต้นทุนการดำเนินงานส่วนใหญ่ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. (อาทิเช่น ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องบิน) ดังนั้นการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นจะส่งผลดีต่อ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีติดตามและควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนให้ต่ำที่สุด นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้การบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนโดยจัดการให้รายรับและรายจ่ายอยู่ในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge)