นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทาง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เอกสารบริษัท

ข้อบังคับบริษัท
วัตถุประสงค์ของบริษัท

กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการ
กฎบัตรประธานกรรมการบริหาร
กฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการความปลอดภัย