สุขภาพและความปลอดภัย

"ความปลอดภัย" คือสิ่งสำคัญสูงสุดของธุรกิจสายการบิน เพราะในธุรกิจการบินนั้นหากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ลูกค้า และพนักงาน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทด้วย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนปฏิบัติการบิน หรือการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ถูกกำหนด ดูแล ควบคุมด้วย "ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS)" ที่ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ดำเนินการ ดำรงสถานะ และปรับปรุงกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้โดยสาร สำหรับการให้บริการเที่ยวบินราคาย่อมเยา ไว้วางใจได้ รวมทั้งการบริการให้ความสะดวกสบาย

ความมุ่งมั่น

“ความปลอดภัย” ถือเป็นหัวใจหลักในการดําาเนินธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนา การนําาไปสู่การปฏิบัติ การดําารงตามกลยุทธ์และกระบวนการดําาเนินงาน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และกระบวนการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมให้กับการปฏิบัติงานและนําาไปสู่สมรรถนะสูงสุดด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร พนักงาน ตลอดจนทุกที่เกี่ยวข้อง ความมุ่งมั่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นจากนโยบายความปลอดภัย (Safety Policy) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System) ระบบฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างครอบคลุมแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) รวมทั้งบจ.มีการทบทวนและติดตามผลการดําาเนินให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยอย่างสม่ําาเสมอ โดยมีการดําาเนินงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทําางาน ปี 2554 เพื่อให้การดําาเนินงานด้านความปลอดภัยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากลจากการดําาเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยนําาระบบวิถีชีวิตใหม่และการปรับตัวหลังโควิด (New normal) ควบคู่ไปกับการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทําางาน เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

เนื่องจากความปลอดภัยคือค่านิยมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และคือความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้โดยสาร บริษัทฯ จึงยืนหยัดและมุ่งมั่นในความปลอดภัยของการปฏิบัติการบิน ด้วยเป้าหมายด้านความปลอดภัยเพื่อให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเที่ยวบินนั้นปลอดภัยและเชื่อถือได้ทั้งนี้ การจัดการด้านความปลอดภัยทั้งหมดนั้นเป็นไปตามระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SMS) ตามข้อกําาหนดของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสอดคล้องกับนโยบายนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (State Safety Policy) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นผู้ที่รับผิดชอบสูงสุดสําาหรับระบบบริหารด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการบริหารจะทําาการทบทวนข้อมูลประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่สําาคัญเป็นประจําาทุกไตรมาส ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงพนักงานทุกคนจะมีบทบาทในการนําาความปลอดภัยมาไว้ในทุกภาคส่วนในการทําางานของเรา

ขอบเขตในการดำเนินงานของระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย สูงสุดตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากล
สร้างสิ่งแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
พร้อมสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นใน การบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกฝนทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยภายในองค์กร โดยเริ่มจากการสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อก่อเกิดจิตสำนึก ที่ตระหนักถึงความปลอดภัย

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

เพื่อสามารถควบคุมความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้นั้น จะมี 2 ขั้นตอน ด้วยกัน คือ

 1. ชี้บ่งอันตราย

  เพื่อค้นหาและจำแนกลักษณะ ขั้นตอน สาเหตุ และองค์ประกอบของสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ภาวะอันตรายนั้นอย่างเป็นระบบ

 2. ประเมินและลดความเสี่ยง

  นำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ (Safety Risk Assessment) หากอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงนั้น (Mitigation) ต่อไป

การประกันด้านความปลอดภัย

สร้างระบบเพื่อนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยง และมีความมั่นใจว่าระบบมีความต่อเนื่องที่จะสามารถป้องกัน ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย

 1. ติดตามและประเมินความปลอดภัย

  ติดตามการดำเนินการด้านความปลอดภัย และประเมินมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ โดยระบบการรายงาน ระบบการตรวจสอบ ระบบการศึกษา วิเคราะห์ หรือระบบการสำรวจ เป็นต้น

 1. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

  ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงนั้น

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

  ปรับระบบให้ทันต่อกฎระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต้องสร้างเสริมและปลูกฝังให้มั่นคง แนบแน่น ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น จึงมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงานได้เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีความระแวดระวังในการทำให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด

  เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ มีความชำนาญ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ

 2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย

  จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน

ขอบเขตในการดำเนินงานของระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย

ระบบการป้องกันของสายการบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีระบบการป้องกันด้านความปลอดภัยที่มีกระบวนการทำงานร่วมกัน 3 ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน เพื่อทำให้พนักงาน ผู้โดยสาร มั่นใจด้านความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

การจัดการคุณภาพ

มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสาร รวมถึงระบุความต้องการในการปฏิบัติงานและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้การจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องตามระเบียบ และมีการควบคุมให้ตรงกับความต้องการ

การประกันคุณภาพ

มุ่งเน้นคุณภาพก่อนการให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กระบวนการพัฒนา
 2. การตรวจสอบทรัพยากร
 3. การตรวจสอบการเพื่อประกันความปลอดภัย โดยเฉพาะประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 4. การทดสอบความสามารถของบุคลากร (รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก)
 5. การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ

กระบวนการประกันความปลอดภัย

มุ่งเน้นส่งเสริมการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุมเอกสาร การตรวจสอบ และการจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่การจัดการความปลอดภัย (Safety Management) มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการจัดการความปลอดภัย คือ สามารถระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์

การจัดการความปลอดภัย รวมถึงการประกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับการประกันคุณภาพ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 1. ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 2. ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขพื้นที่อันตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

การรักษาความปลอดภัย

เพื่อปกป้องความมั่นคงด้านการบินพลเรือนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อแนะนำพึงปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย และนำมากำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง โดยการสำรวจตรวจเฉพาะด้าน ทดสอบและตรวจสอบทั้งระบบ ของมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และทำให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่ระบุไว้อย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัยในอาหาร

ผลิตภัณฑ์และบริการ In-Flight พร้อมความปลอดภัยด้านอาหาร

ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการ จัดเก็บ และเตรียมอาหารเพื่อป้องกันอันตราย การติดเชื้อ และช่วยให้แน่ใจว่าอาหารของเรามีสารอาหารเพียงพอสําหรับเราในการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ อาหารทุกมื้อที่เราให้บริการแก่ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การออกแบบเมนูไปจนถึงอาหารของผู้โดยสาร เราเฝ้าติดตามและบันทึกความคิดเห็นของผู้โดยสารอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

ไทยแอร์เอเชียเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีคลังสินค้าโภชนาการ ซึ่งบริหารจัดการให้แก่สายการบินด้วยตัวเอง มั่นใจได้ว่าอาหารทุกมื้อปลอดภัยต่อการบริโภค โดยเป็นไปตามมาตรฐานอาหารสากล IFSA และกฎระเบียบด้านอาหารของประเทศปลายทาง เช่น จีน ยุโรป และกฎระเบียบขององค์การอาหารและยา แห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาหาร

อาหารบนเครื่องบินได้ให้บริการแก่ผู้โดยสารอาหารมากกว่า 1 ล้านมื้อต่อปี ดังนั้น อาหารที่จะส่งถึงมือผู้โดยสารจะต้องปลอดภัยทั้งสี่ด้าน คือ ทางด้านกายภาพ ทางด้านชีวภาพ ทางด้านสารเคมี และด้านสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําาหนด GHP (Good Hygiene Practice) ตามมาตรฐาน CODEX ปัจจุบันหน่วยงาน สินค้าและบริการบนเครื่องบิน (In-Flight Service) ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวที่เป็นข้อกําาหนดล่าสุดในระดับสากลจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ ตั้งแต่ปี 2564

ภาพรวมกระบวนการทำงาน

ห่วงโซ่อุปทานและปฏิบัติงานในแผนกสินค้าและบริการบนเครื่องบิน

กลยุทธ์ประกันคุณภาพอาหาร

กลยุทธ์ในการประกันคุณภาพอาหารที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตไปข้างหน้า คือ "ดีที่สุด ให้พร้อมเสมอ" โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานระบบการผลิตและการจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขลักษณะและอนามัยของผู้ทำงาน อาคาร สิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะรวมถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ถ้าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะสามารถต่อยอดกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการอาหาร ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และเพิ่มความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภคได้สูงขึ้น ลดการร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ และสุดท้ายนำข้อกำหนดต่างๆ ด้านความปลอดภัยของอาหารมาประยุกต์ใช้