ความปลอดภัยและสุขภาวะ

"ความปลอดภัย" คือสิ่งสำคัญสูงสุดของธุรกิจสายการบิน เพราะในธุรกิจการบินนั้นหากเกิดความผิดพลาดขึ้น จะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร ลูกค้า และพนักงาน รวมทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทด้วย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย จึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานเป็นอย่างยิ่ง ทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงานของทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนปฏิบัติการบิน หรือการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน ถูกกำหนด ดูแล ควบคุมด้วย "ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management System : SMS)" ที่ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์การการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัย เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ดำเนินการ ดำรงสถานะ และปรับปรุงกลยุทธ์ โดยมีกระบวนการดูแลความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ระดับความปลอดภัยสูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐาน ระดับชาติและนานาชาติ ในขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้โดยสาร สำหรับการให้บริการเที่ยวบินราคาย่อมเยา ไว้วางใจได้ รวมทั้งการบริการให้ความสะดวกสบาย

ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยทั้งหมดนั้น เป็นไปตามคำชี้นำจากระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SMS) ที่ครอบคลุมถึงอันตรายและการบริหารความเสี่ยงตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO : The International Civil Aviation Organization) ในเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย (SMS) นี้ ได้ถูกเสริมความแข็งแกร่ง เพิ่มความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยและคุณภาพแบบดิจิทัลของ Ideagen Coruson ซึ่งรวบรวมอันตรายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ทั้งหมดไว้ในรูปแบบเดียว ทำให้สามารถผนวกรวมกับกระบวนการตรวจสอบและการจัดการความเสี่ยงได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด

ขอบเขตในการดำเนินงานของระบบบริหารการจัดการด้านความปลอดภัย

ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก

นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย

 • ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานความปลอดภัย สูงสุดตลอดเวลา โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และ มาตรฐานสากล
 • สร้างสิ่งแวดล้อมและสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
 • พร้อมสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
 • ปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 • ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร โดยเริ่มจากการสร้างพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อก่อเกิดจิตสำนึกที่ตระหนักถึงความปลอดภัย

การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

เพื่อสามารถควบคุมความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้นั้น จะมี 2 ขั้นตอน ด้วยกัน คือ

 1. ชี้บ่งอันตราย

  เพื่อค้นหาและจำแนกลักษณะ ขั้นตอน สาเหตุ และองค์ประกอบของสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ มีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ภาวะอันตรายนั้นอย่างเป็นระบบ

 2. ประเมินและลดความเสี่ยง

  นำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้หรือไม่ (Safety Risk Assessment) หากอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถยอมรับได้ก็จะนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงนั้น (Mitigation) ต่อไป

การประกันด้านความปลอดภัย

สร้างระบบเพื่อนำมาใช้ควบคุมความเสี่ยง และมีความมั่นใจว่าระบบมีความต่อเนื่องที่จะสามารถป้องกัน ความเสี่ยงใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ประกอบด้วย

 1. ติดตามและประเมินความปลอดภัย

  ติดตามการดำเนินการด้านความปลอดภัย และประเมินมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ โดยระบบการรายงาน ระบบการตรวจสอบ ระบบการศึกษา วิเคราะห์ หรือระบบการสำรวจ เป็นต้น

 1. บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

  ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงนั้น

 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

  ปรับระบบให้ทันต่อกฎระเบียบและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาให้ระบบทันสมัยอยู่เสมอ

การส่งเสริมด้านความปลอดภัย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ตระหนักดีว่าการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยต้องสร้างเสริมและปลูกฝังให้มั่นคง แนบแน่น ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น จึงมุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติงานได้เข้าใจบทบาทของตนเอง และมีความระแวดระวังในการทำให้เกิดความปลอดภัยอยู่เสมอ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตามกฎหมายกำหนด

  เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความรู้ มีความชำนาญ ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยได้อย่างมืออาชีพ

 2. สื่อสารและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย

  จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย เพื่อทำความเข้าใจและส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน

กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย

ในปี 2561 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินการสนับสนุนและจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย ในรูปแบบต่างๆ อาทิ

 • อบรมส่งเสริมความรู้แก่พนักงาน

  โดยกำหนดหลักสูตรด้านความปลอดภัยลงในความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) รายบุคคลของพนักงานทุกคน เช่น หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS) หลักสูตร Safety Management System & Emergency Response Plan (SMS&ERP) หลักสูตรอบรมปัจจัยมนุษย์ (Human Factors) สำหรับพนักงานปฏิบัติการลานจอด พนักงานภาคพื้น และหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น (Basic Firefighting)

 • อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยสำหรับนักบินและลูกเรือ

  ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เช่น หลักสูตรการฝึกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (SEP: Safety Emergency Procedures) เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในเครื่องบิน (Evacuation Drill) การฝึกซ้อมเพื่อเปิดประตูทางเข้าหลักและประตูฉุกเฉินในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน (Door Drill) การฝึกกู้ภัยและช่วยชีวิตในกรณีเครื่องจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำ (Water / Ditching Drill) การซ้อมออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ (Slide Drill)

นอกจากนั้นยังฝึกอบรมตามข้อกำหนดของ ICAO อีกด้วย อาทิ

 • โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ

  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะมีการสังเกตการปฏิบัติงานทุกวัน ส่งรายงานผลการสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบ รางวัลให้ทีมที่ได้คะแนนร้อยละ 100 ในทุกๆ ไตรมาส

 • กิจกรรมการรายงานอันตราย

  เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการค้นหาอันตราย หรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอันตรายที่ได้รับรายงานจากพนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์เชิงรุก

 • ฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉิน

  ร่วมกับสนามบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • ฝึกอบรมทีมผู้ช่วยเหลือพิเศษ

  เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารและญาติผู้โดยสาร กรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

 • จัดทำบันทึกสถิติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

  โดยมีกระบวนการตรวจสอบความสำเร็จด้านความปลอดภัย "AirAsia Safety Performance Monitoring Process" เป็นหลักในการทำงาน ทั้งนี้ได้กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านความปลอดภัย (Safety Performance Indicators : SPI) เพื่อการติดตามและปรับปรุงกระบวนการในการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขภาวะในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และติดตามผ่านการประชุม คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และประชุมติดตามด้านความปลอดภัยโดยผู้บริหาร (Safety Review Board) โดยกำหนดส่งบันทึก สถิติที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามดำเนินการแก้ไข ผ่านการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเดือนละ 1 ครั้ง แต่หากมีข้อบ่งชี้ปัญหาเพิ่มขึ้นจากค่าเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดอันตรายหรือความเสี่ยงได้ จะนำปัญหานั้นเข้าประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทันที

กระบวนการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
บจ. ไทยแอร์เอเชีย

ระบบการป้องกันของสายการบิน

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีระบบการป้องกันด้านความปลอดภัยที่มีกระบวนการทำงานร่วมกัน 3 ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายและบาดเจ็บที่เกิดจากการทำงาน เพื่อทำให้พนักงาน ผู้โดยสาร มั่นใจด้านความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

การจัดการคุณภาพ

มุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้โดยสาร รวมถึงระบุความต้องการในการปฏิบัติงานและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน ทั้งนี้การจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องตามระเบียบ และมีการควบคุมให้ตรงกับความต้องการ

การประกันคุณภาพ

มุ่งเน้นคุณภาพก่อนการให้บริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. กระบวนการพัฒนา
 2. การตรวจสอบทรัพยากร
 3. การตรวจสอบการเพื่อประกันความปลอดภัย โดยเฉพาะประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 4. การทดสอบความสามารถของบุคลากร (รวมถึงผู้ให้บริการภายนอก)
 5. การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ

กระบวนการประกันความปลอดภัย

มุ่งเน้นส่งเสริมการประกันคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์ ควบคุมเอกสาร การตรวจสอบ และการจัดการการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่การจัดการความปลอดภัย (Safety Management) มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพความปลอดภัย วัตถุประสงค์ของการจัดการความปลอดภัย คือ สามารถระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง และดำเนินการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเหตุการณ์

การจัดการความปลอดภัย รวมถึงการประกันความปลอดภัย เช่นเดียวกับการประกันคุณภาพ โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

 1. ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 2. ระบุความต้องการในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง แก้ไขพื้นที่อันตราย และระบบความปลอดภัย รวมถึงการจัดการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

การรักษาความปลอดภัย

เพื่อปกป้องความมั่นคงด้านการบินพลเรือนให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการป้องกันการกระทำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยที่ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อแนะนำพึงปฏิบัติตามข้อกำหนดสากล โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัย และนำมากำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง โดยการสำรวจตรวจเฉพาะด้าน ทดสอบและตรวจสอบทั้งระบบ ของมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และทำให้มั่นใจว่ามีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ที่ระบุไว้อย่างรวดเร็ว

ความปลอดภัยในอาหาร

อาหารที่จำหน่ายบนเที่ยวบินแอร์เอเชีย นอกจากมีจุดเด่นที่รสชาติอาหาร อร่อยถูกปากคนไทย ถูกใจผู้โดยสารทุกชาติแล้ว สิ่งสำคัญ คือ "ความสะอาด ปลอดภัยของอาหาร" ที่ต้องได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด รวมถึงมีนโยบายด้านการแพ้อาหารเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เนื่องจากความปลอดภัยในอาหารส่งผลต่อผู้โดยสารและพนักงานของเราโดยตรง ซึ่งหากผู้โดยสารได้รับอาหารที่ไม่ได้คุณภาพ หรือแพ้สารอาหาร อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ และผลกระทบนี้ก็ย่อมสะท้อนกลับมาที่บริษัทของเรา เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรอาหารขึ้นไปจำหน่ายบนเครื่องบิน ต้องมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ในตลอดปี 2561 บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้ให้บริการจำหน่ายอาหารบนเครื่องบินและได้รับการตอบรับจากผู้โดยสารเป็นอย่างดี ทั้งเมนูใหม่ๆ ที่สร้างสีสันและความอร่อยตลอดการเดินทางบนเครื่องบิน จึงทำให้ผู้โดยสารเกิดความพึงพอใจ ส่งผลให้มีข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

กลยุทธ์ประกันคุณภาพอาหาร

กลยุทธ์ในการประกันคุณภาพอาหารที่ดีที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตไปข้างหน้า คือ "ดีที่สุด ให้พร้อมเสมอ" โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานระบบการผลิตและการจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาหารที่ดีก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขลักษณะและอนามัยของผู้ทำงาน อาคาร สิ่งก่อสร้างที่ถูกออกแบบมา โดยเฉพาะรวมถึงการประยุกต์ใช้มาตรฐานความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ถ้าสิ่งที่เป็นพื้นฐานเหล่านี้ทำได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จะสามารถต่อยอดกระบวนการผลิต กระบวนการจัดการอาหาร ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ และเพิ่มความปลอดภัยของอาหารให้กับผู้บริโภคได้สูงขึ้น ลดการร้องเรียนที่จะเกิดขึ้นได้ และสุดท้ายนำข้อกำหนดต่างๆ ด้านความปลอดภัยของอาหารมาประยุกต์ใช้