นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน

นางสาวอรอนงค์ เมธาพิพัฒนกุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 สิงหาคม 2561

อายุ (ปี): 49

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโทการจัดการต่างประเทศ สาขาการตลาดต่างประเทศ Thunderbird, The American Graduate School of International Management, Glendale AZ, USA
  • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าและบริการบนเครื่องบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายสินค้าและบริการบนแครื่องบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย