นายกฤษ พัฒนสาร

ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์

นายกฤษ พัฒนสาร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มกราคม 2564

อายุ (ปี): 39

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Tomorrow Scaler ( รุ่นที่ 6)
  • หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME รุ่นที่ 1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Image consultant and professional development, London Image Institute, สหราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2021 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2021 - ปัจจุบัน เลขานุการและกรรมการ สมาคมสายการบินประเทศไทย
2561 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย