นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น

นายจตุพงษ์ หงษ์วิเศษ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 พฤศจิกายน 2561

อายุ (ปี): 46

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • อนุปริญญา สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 ผู้จัดการฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2561 ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย