นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น

นางสาววิชชุนี กันตะเพ็ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 2 ตุลาคม 2557

อายุ (ปี): 55

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบินสำหรับผู้บริหาร

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0011

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการภาคพื้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557 นายสถานี ดอนเมือง บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย