นายพล พุ่มพวง

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

นายพล พุ่มพวง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 23 กุมภาพันธ์ 2565

อายุ (ปี): 48

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2565 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2563 ผู้จัดการแผนกคุณภาพและความปอลดภัย ฝ่ายปฏิบัติการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย