นายเฉลิมฤทธิ์ สายสกุลศรี

ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร

นายเฉลิมฤทธิ์ สายสกุลศรี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 1 มีนาคม 2566

อายุ (ปี): 51

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 – ปัจจุบัน หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 – 2565 หัวหน้าผู้ตรวจสอบคุณภาพ (ฝ่ายปฏิบัติการบิน) บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2559 – 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการควบคุมคุณภาพฝ่ายปฏิบัติการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย