นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวทอปัด สุบรรณรักษ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 23 กุมภาพันธ์ 2565

อายุ (ปี): 40

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท การสื่อสารการตลาดและการโฆษณา มหาวิทยาลัยบอร์นมัธ สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต (หนังสือพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Swedish Institute, Management Programme, Sustainable Business and Responsible Leadership, 2018
 • Social Return on Investment, Social value international, UK, 2019
 • Impact Measurement Management, Social Value International, UK, 2019
 • Mckinsey Management Program, Thai Listed Companies Association, 2021
 • Corporate Sustainability Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
 • Sustainability Risk and Material Analysis, Stock Exchange of Thailand, 2020
 • Sustainability Evaluation and Data Management, Stock Exchange of Thailand, 2020
 • Sustainable Business Strategy, Harvard Business School Online, 2022
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 314/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2565 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - 2565 หัวหน้าคณะสายงานการตลาดเชิงกลยุทธ์และความยั่งยืน บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป
2561 - 2564 ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2552 - 2561 ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย