ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
ก.พ.
2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28
ม.ค.
2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
27
ม.ค.
2565
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2565
20
ม.ค.
2565
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
20
ม.ค.
2565
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มกราคม 2565
18
ม.ค.
2565
แบบรายงานผลการขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
17
ม.ค.
2565
การขอผ่อนผันการนำหุ้น AAV ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาห้ามขายเพื่อเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน
28
ธ.ค.
2564
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
22
ธ.ค.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2564
21
ธ.ค.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2564
20
ธ.ค.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2564
16
ธ.ค.
2564
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 17 ธันวาคม 2564
16
ธ.ค.
2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564