ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

12
ต.ค.
2566
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
29
มี.ค.
2556
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์
26
ก.พ.
2556
กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และการงดจ่ายปันผล
26
ก.พ.
2556
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
26
ก.พ.
2556
งบการเงินรายปี 2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
26
ก.พ.
2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
29
ม.ค.
2556
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป
27
พ.ย.
2555
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
14
พ.ย.
2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
รายละเอียดเพิ่มเติม
14
พ.ย.
2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14
พ.ย.
2555
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2555
09
พ.ย.
2555
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2556
02
พ.ย.
2555
แจ้งแต่งตั้งกรรมการบริษัท