ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

22
ก.พ.
2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
20
ต.ค.
2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
20
ต.ค.
2566
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
16
ต.ค.
2566
หุ้นเพิ่มทุนของ AAV เริ่มซื้อขายวันที่ 17 ตุลาคม 2566
12
ต.ค.
2566
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
12
ต.ค.
2566
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
12
ต.ค.
2566
แจ้งการใช้สิทธิแปลงสภาพและการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
20
ก.ย.
2566
แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
11
ส.ค.
2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
11
ส.ค.
2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11
ส.ค.
2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
รายละเอียดเพิ่มเติม
02
ส.ค.
2566
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
26
พ.ค.
2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แก้ไข)