นายดิเนช นัมบิอาร์

กรรมการตรวจสอบ

นายดิเนช นัมบิอาร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 71

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying, University of Aston Birmingham, England
  • Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors (FRICS)
  • Member PMI, Project Management Institute (USA)
  • Executive Management Programmes, Oxfords Said Business School, Oxford, UK
  • Executive Management Programmes, INSEAD, Fontainebleau, France

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธาน Lendlease Malaysia
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท IRGA Sdn.Bhd.
ปัจจุบัน ประธาน TRX LQ JVCo
2561 - 2565 ประธาน Malaysia Australia Business Council
2542 - 2561 Founding Managing Director Lendlease Malaysia (Former known as WTW Lendlease)
2527 - 2561 Founding Managing Director WTW Consultan Sdn. Bhd.

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • IRGA Sdn.Bhd.
  • Lendlease Malaysia
  • TRX LQ JVCo
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -