นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง

กรรมการ

นาวาอากาศเอกธนภัทร งามปลั่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 11 พฤศจิกายน 2562

อายุ (ปี): 64

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกริก
  • ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 5222)
  • ประกาศนียบัตร Flying Safety Officers’ Course of Royal Australia Airforce
  • ประกาศนียบัตร เสนาธิการ ทหารอากาศ (ท.อ.) ผู้บังคับฝูงบิน รุ่นที่ 59 (ท.อ.) นายทหารนิรภัย รุ่นที่ 27 (ท.อ.) ครูการบิน นักบินลำเลียงทำหน้าที่ต้นหน รุ่นที่ 5 และนักบินกองทัพอากาศ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - 2563 ที่ปรึกษา บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ก.ย. 2562 กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2557 - 2559 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2550 - 2559 กรรมการ / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2546 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2551 - 2554 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -