นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการ

นายวิเชฐ ตันติวานิช

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี): 61

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
 • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกลันกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทางคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ขายความคิด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ชาร์ป แร็บบิส
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. วีเอสที
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เฟิร์ม
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
2561 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2564 ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย)
2560 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2563 กรรมการอิสระ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บจ.วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
2561 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
2561 - 2563 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์
2561 - 2562 กรรมการ มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
2560 - 2562 ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean บจ. ซี เอ ซี
2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560 - 2561 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2548 - 2560 กรรมการและประธานคณะทำงานด้านธุรกิจการเงิน หอการค้านานาชาติ ประเทศไทย
2551 - 2560 ที่ปรึกษา สมาคม ไทย – ญี่ปุ่น
2553 - 2560 ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2553 - 2560 ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
2558 - 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน)
2556 - 2560 อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2553 - 2560 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
 • บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
 • บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
 • บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
 • สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 • คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยา การเกษตรระดับสูง (วกส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
 • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอด ภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
 • บจ. ขายความคิด
 • บจ. ชาร์ป แร็บบิส
 • บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้
 • บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
 • บจ. วีเอสที
 • บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจ. เฟิร์ม
 • บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
 • บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
 • บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -