นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี): 58

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
บจ. ไทยแอร์เอเชีย กรรมการ บจ. สยามโค่ย อเวนิว
2561 -ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. ฟินันซ่า
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามโค่ย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดู ดู น้อง
ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี้
ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
2553 - 2564 กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์ควีซีน (ประเทศไทย)
2562 - 2564 กรรมการ บจ.โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค
2562 - 2564 ประธานกรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)
2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์
2561- 2563 กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์
2561- 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19)
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28)
2559 - 2561 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น
2553 - 2560 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. ฟินันซ่า
 • บมจ.ไพรม์ โรด เพาเวอร์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. สยามโค่ย อเวนิว
 • บจ. วาว เอฟเฟกท์
 • บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
 • บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
 • บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี
 • บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
 • บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
 • บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
 • บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
 • บจ. เค.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอทส์
 • บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์ เทนเม้นท์
 • บจ. สยามโค่ย
 • บจ. สปอร์ต โซไซตี้
 • บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
 • บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
 • บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
 • บจ. ดู ดู น้อง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -