นายวีรยุทธ โพธารามิก

กรรมการ

นายวีรยุทธ โพธารามิก

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี): 52

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 264/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • โครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความสัมพันธ์กลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เน็กซ์ (บมจ. โมโน เทคโนโลยี)
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการอาวุโสประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น
2552 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานราชการ บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
2561 - 2565 รองประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
บมจ. วาว แฟคเตอร์ (บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)
2562 - 2564 ประธานกรรมการ บจ. ไทยโปรเฟสชั่นแนล บาสเกตบอลลีค
2560 - 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายขายและธุรกิจองค์กร บมจ. โมโน เทคโนโลยี
2554 - 2562 ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานผู้บริหาร บมจ. จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
2554 - 2560 ผู้จัดการทีมฟุตบอล BBCU Big Bang Chula United Football Club

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. โมโน เน็กซ์
 • บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์
 • บมจ. อารียา พรอพเพอร์ตี้
 • บมจ. จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. วี.บี. คอร์เปอเรชั่น
 • บจ. โกรว์ กรีน คอนซัลแตนท์
 • บจ. อัลเทอร์เนท เจอร์นีย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -