นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการ

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 21 มิถุนายน 2550

อายุ (ปี): 57

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 17.8362

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เร้ด เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูนประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
2559 - 2566 กรรมการ บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทูน มันนี
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
 • บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ
 • บจ. เร้ด เอวิเอชั่น
 • บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
 • บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
 • บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
 • บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
 • บมจ. ทูนประกันภัย
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -