นายสันติสุข คล่องใช้ยา

กรรมการ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี): 58

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0470

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2566 - ปัจจุบัน กรรมการความปลอดภัย บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2555 - 2563 กรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -