นายสันติสุข คล่องใช้ยา

กรรมการ

นายสันติสุข คล่องใช้ยา

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ: 13 ธันวาคม 2554

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: 14 พฤษภาคม 2561

อายุ (ปี): 55

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 143/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement For Directors รุ่นที่ 11/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.20

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2554 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และรายได้พิเศษ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -