นายยุทธพงศ์ มา

กรรมการ

นายยุทธพงศ์ มา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 55

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A.
  • ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College , U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทีเอฟเอ็มเจวี
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดู เดย์ ดรีม
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย)
2560 - 2561 กรรมการ บจ. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • บมจ. ดู เดย์ ดรีม
  • บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • บจ. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย)
  • บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์
  • บจ. ทีเอฟเอ็มเจวี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -