นายยุทธพงศ์ มา

กรรมการ

นายยุทธพงศ์ มา

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 57

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.B.A.) Columbia Business School, U.S.A.
 • ปริญญาตรี ปรัชญา (B.A.) Columbia College, U.S.A.

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อารักษ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อารักษ์ เวนเจอร์ส
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะมั้งค์ สตูดิโอ
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เร็มโค
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป (ชื่อเดิม บจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ดู เดย์ ดรีม
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย)
ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟู้ดโมเม้นท์ (ชื่อเดิม บจ. ทีเอฟเอ็มเจวี)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. ดู เดย์ ดรีม
 • บมจ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. อารักษ์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
 • บจ. อารักษ์ เวนเจอร์ส
 • บจ. เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์
 • บจ. อารักษ์ แอนิมัล เฮลท์แคร์
 • บจ. เดอะมั้งค์ สตูดิโอ
 • บจ. เร็มโค
 • บจ. มอร์แกน สแตนเล่ย์ (ประเทศไทย)
 • บมจ. ฟู้ดโมเม้นท์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -