นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

กรรมการ

นายโมฮาหมัด คาดาร์ บิน เมริกัน

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 66

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • Accountancy, Member of Institute of Chartered Accountants in England & Wales
 • Accountancy, Member of Malaysian Institute of Accountants

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ปัจจุบัน Independent Non-Executive Director/ Chairman Tune Protect Group Bhd.
ปัจจุบัน Independent Non-Executive Director/ Chairman BNP Paribas Malaysia Bhd.
2561 - ปัจจุบัน Independent Non-Executive Director Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
2561 - ปัจจุบัน Independent Non-Executive Director IRIS Corporation Berhad
2558 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
2548 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
2545 - ปัจจุบัน Independent Non-Executive Director Rashid Hussain Berhad (In Members’ Voluntary Liquidation)
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ Fernrite Sdn. Bhd.
2561 - 2562 Independent Non -Executive Chairman Bonia Corporation Berhad
2556 - 2562 Independent Non-Executive Director Sona Petroleum Berhad
2546 - 2562 กรรมการ MKM Resources Sdn.Bhd.
2559 - 2561 Independent Non-Executive Director AirAsia Berhad
2556 - 2560 กรรมการอิสระ Ideate Media Sdn. Bhd.
2554 - 2560 Non-Independent Non-Executive Director Astro Malaysia Holdings Berhad
2554 - 2560 กรรมการอิสระ Astro Overseas Ltd
2546 - 2560 กรรมการอิสระ Astro All Asia Networks Limited
2556 - 2559 กรรมการ RHB Investment Bank Berhad
2556 - 2559 กรรมการ RHB Securities (Thailand) Plc.
2554 - 2559 กรรมการ RHB Bank Berhad
2552 - 2559 ประธานบริษัท RHB Capital Berhad

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • Tune Protect Group Bhd.
 • BNP Paribas Malaysia Bhd.
 • Capital A Berhad (formerly known as AirAsia Group Berhad)
 • IRIS Corporation Berhad
 • RCL Agencies (M) Sdn. Bhd.
 • SOGO (K.L.) Department Store Sdn. Bhd.
 • Rashid Hussain Berhad (In Members’ Voluntary Liquidation)
 • Fernrite Sdn. Bhd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -