นายรอซแมน บิน โอมาร์

กรรมการ

นายรอซแมน บิน โอมาร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี) : 61

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ.แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2559 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Regenscience Sdn. Bhd.
2557 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
2555 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร Cellsafe International Sdn. Bhd.
2551 - ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
2558 - 2564 กรรมการ AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution)
2560 - 2564 กรรมการบริหาร AirAsia Aviation Limited (formerly known as AirAsia Investment Ltd.)

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • บจ.แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย)
  • Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
  • Regenscience Sdn. Bhd.
  • Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
  • Cellsafe International Sdn. Bhd.
  • AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -