นายดิเนช นัมบิอาร์

กรรมการ

นายดิเนช นัมบิอาร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 69

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • St. Aiden’s Primary School, Bahau, N.S, Malaysia
 • St. Joseph’s College, Connoor, Nilgiris, India
 • North Gloucestershire College of Technology, Cheltenham, England
 • University of Aston Birmingham, England
 • B.Sc. (Hons) Building Economics/ Quantity Surveying
 • FRICS, Fellow of the Royal Institute of Chartered Surveyors
 • PMI, Project Management Institute (USA) Member
 • Oxfords Said Business School, Management Programme
 • INSEAD Fontainebleau, Management Programme

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
ปัจจุบัน กรมมการบริษัท IRGA Sdn.Bhd.
2561 - ปัจจุบัน ประธาน Lendlease Malaysia
ปัจจุบัน ประธาน LQ JVCo (TRX Lifestyle Quarter)
2527 - ปัจจุบัน Founding Managing Director WTW Consultan Sdn. Bhd.
2561 - 2564 ประธาน Malaysia Australia Business Council
2542 - 2561 Managing Director Lendlease Malaysia (Former known as WTW Lendlease)

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • Lendlease Malaysia Group
 • LQ JVCo
 • IRGA Sdn.Bhd.
 • WTW Consultan Sdn. Bhd.
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -