นางภัทรา บุศราวงศ์

กรรมการ

นางภัทรา บุศราวงศ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565

อายุ (ปี) : 55

คุณวุฒิทางการศึกษา :

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการเงินและการบัญชี
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: 0.0029

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ ADE Asset One Sdn. Bhd.
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ ADE Asset Two Sdn. Bhd.
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ PT Asia Digital Engineering Indonesia
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ Fleet Consolidate Pte. Ltd.
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ ADE Philippines Inc.
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย))
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ AA Com Travel Philippines Inc.
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)(ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต โฮลดิ้ง (ประเทศไทย))
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Philippines AirAsia, Inc.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia, Inc, Philippines
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia SEA Sdn. Bhd. (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน Capital A Berhad (ชื่อเดิม AirAsia Group Berhad)
2562 - 2565 กรรมการ AirAsia Com Travel Sdn. Bhd.
2562 - 2564 กรรมการ AirAsia Superapp Sdn. Bhd.
2560 - 2564 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - 2562 กรรมการ บจ. กราวด์ทีมเร้ด โฮลดิงส์
2561 - 2562 กรรมการ บจ. แชทส์ กราวนด์ เซอร์วิส สิงคโปร์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • ADE Asset One Sdn. Bhd.
 • ADE Asset Two Sdn. Bhd.
 • PT Asia Digital Engineering Indonesia
 • Fleet Consolidate Pte. Ltd.
 • ADE Philippines Inc.
 • บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย)
 • AA Com Travel Philippines Inc.
 • บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
 • บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
 • บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)
 • Philippines AirAsia, Inc.
 • AirAsia, Inc, Philippines
 • บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ
 • บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
 • AirAsia SEA Sdn. Bhd.
 • Capital A Berhad
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -