นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

กรรมการ

นายกุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ (ปี): 57

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ Thunderbird Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 4/2543 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บียอนด์ กรีน
2551 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
2563 - 2566 กรรมการ บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันภัย
2562 - 2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
  • บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • บจ. พารากอน คาร์ เรนทัล
  • บจ. บียอนด์ กรีน
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -