นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 31 มกราคม 2563

อายุ (ปี): 47

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2563 จำนวน 50.3 ชั่วโมง

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0020

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ พับลิชชิ่ง
2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ แอคทีฟ
2560 กรรมการ บจ. อิน พับลิชชิ่ง
2559 - 2560 กรรมการ บจ. ทรี แดนซ์ โฮลดิ้งส์
2559 - 2560 กรรมการ บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง
2547 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -