นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวิเชฐ ตันติวานิช

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2561

อายุ (ปี): 59

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Executive Education and Enrichment Institute In partnership with SAID Business School, Oxford University

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วีเอสที
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ชาร์ป แร็บบิส
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ขายความคิด
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เฟิร์ม
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2553 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2549 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. เวอร์ติเคิล ลิ้งค์
2561 - 2562 กรรมการ มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
2560 - 2562 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean บจ. ซี เอ ซี
2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560 - 2561 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - 2560 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์
2558 - 2560 กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า แห่งประเทศไทย (ธสน)
2556 - 2560 อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2555 - 2560 กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA)
2555 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ
2557 - 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บจ. ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
2556 - 2558 กรรมการที่ปรึกษาด้านงานวิจัย และการกำกับดูแลกิจการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2555 - 2558 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์
 • บมจ. ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
 • บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์
 • บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปบอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์
 • บจ. วีเอสที
 • บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
 • บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
 • บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
 • บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
 • บจ. ชาร์ป แร็บบิส
 • บจ. ขายความคิด
 • บจ. เฟิร์ม
 • บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • บจ. เวอร์ติเคิล ลิ้งค์
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -