นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี): 55

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, USA
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต
2561- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามโค่ย อเวนิว
2561- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์
2561- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วาว แฟคเตอร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ฟินันซ่า
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามโค่ย
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี้
ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดู ดู น้อง
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19)
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28)
2559 - 2561 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2559 - 2561 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เคพีเอ็น แลนด์
2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2560 กรรมการ / รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง อะคาเดมี
2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น กอล์ฟ อะคาเดมี
2556 - 2560 กรรมการบริหาร บจ. ไอเอ็นที เอวิเอชั่น
2553 - 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น
2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น มิวสิค รูม
2551 - 2559 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค สยามสแควร์
2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2551 - 2557 กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค เชียงใหม่
2549 - 2557 กรรมการ บจ. คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส
2549 - 2557 กรรมการ บจ. พี เอส บิสซิเนส เทรดดิ้ง
2549 - 2557 กรรมการ บจ. สยามขอนแก่น
2549 - 2557 กรรมการ บจ. เอ็ม บี บิสซิเนส เทรดดิ้ง

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 • บมจ. ฟินันซ่า
 • บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. เบค ชีส ทาร์ต
 • บจ. สยามโค่ย อเวนิว
 • บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์
 • บจ. วาว แฟคเตอร์
 • บจ. วะตะแบก วินด์
 • บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
 • บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
 • บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์
 • บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
 • บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี
 • บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
 • บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
 • บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
 • บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
 • บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)
 • บจ. เคเอ็นแอนด์แอสโซซิเอทส์
 • บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
 • บจ. สยามโค่ย
 • บจ. สปอร์ต โซไซตี้
 • บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
 • บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
 • บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
 • บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
 • บจ. ดู ดู น้อง
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -