นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

กรรมการ

นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 13 ธันวาคม 2554

อายุ (ปี): 59

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ City University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)
  • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดร. ซีบีดี
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดร. เพ็ท ซีบีดี
2561- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สยามโค่ย อเวนิว
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ชื่อเดิม บมจ. เคพีเอ็น เฮลท์แคร์)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ไชนีส อะคาเดมี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟินันซ่า)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น อะคาเดมี
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เคพีเอ็น ติวเตอร์ริง
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. เคพีเอ็น มิวสิค
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค เอ็น แอนด์ แอสโซซิเอทส์
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็นมิวสิค แอนด์เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สยามโค่ย
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ดู ดู น้อง
ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. เพนต้า ซิสเต็มส์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อินโนเวชั่น
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เค.อี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. สปอร์ต โซไซตี้
ปัจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริษัท บจ. สยาม วิลสัน เลิร์นนิ่ง
2561 - 2565 กรรมการ บจ. วาว เอฟเฟกท์ (ชื่อเดิม บจ. วาว แฟคเตอร์)
2560 - 2565 กรรมการ บมจ. ไพรม์ โรด เพาเวอร์ (ชื่อเดิม บมจ. ฟู้ด แคปปิตอล)
2553 - 2564 กรรมการบริหาร บจ. อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย)
2562 - 2564 กรรมการ บจ.โดมิโน่ เอเชีย แปซิฟิค
2562 - 2564 ประธานกรรมการ บมจ. วาว แฟคเตอร์ (ชื่อเดิม บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์)
2554 - 2564 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2554 - 2564 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
2559 - 2563 กรรมการ บจ. วะตะแบก วินด์
2561- 2563 กรรมการ บจ. เฟิร์ส โคราช วินด์
2561- 2562 กรรมการ บจ. เบค ชีส ทาร์ต
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค19)
2560 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น-เคปเปล อัลลายซ์แอนซ์ (เอสเค28)
2559 - 2561 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น โฮลดิ้ง
2552 - 2561 กรรมการ บจ. เคพีเอ็น อวอร์ด
2539 - 2561 ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บจ. เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย