นายศิโรตม์ เสตะพันธุ

กรรมการ
กรรมการอิสระ

นายศิโรตม์ เสตะพันธุ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 26 พฤศจิกายน 2564

อายุ (ปี): 52

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA George Washington University, Washington D.C., U.S.A.
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บียอนด์ เวนเจอร์ส
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอ ลิส เวนเจอร์
2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. อีทราน (ไทยแลนด์)
2556 - ปัจจุบัน Managing Partner บจ. เอ็กซ์ฟอร์แม็ท ฟิล์ม
2554 - ปัจจุบัน Managing Partner บจ. เอ็กซ์ฟอร์แม็ท
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เคฟ อินเตอร์เนชั่นแนล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วิจิตรานันท์ พร็อพเพอร์ตี้

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย