นายรอซแมน บิน โอมาร์

กรรมการ

นายรอซแมน บิน โอมาร์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 11 พฤษภาคม 2561

อายุ (ปี) : 58

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • Accountancy, The Association of Chartered Certified Accountants

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร AirAsia Investment Ltd.
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.แอร์เอเชีย เอสวีเอ (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Aviation Capital Pte. Ltd. (SG)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Global Notes Limited (in the process of dissolution)
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Asia Aviation Capital Limited (Labuan)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Corporate Services Limited (Labuan)
2558 - 2562 กรรมการ Regenscience Sdn. Bhd.
2555 - 2562 กรรมการ Cellsafe International Sdn. Bhd.
2547 - 2560 Deputy Group CEO AirAsia Berhad

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย