นางภัทรา บุศราวงศ์

กรรมการ

นางภัทรา บุศราวงศ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 พฤศจิกายน 2560

อายุ (ปี): 49

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงินและการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1 : 0.0066

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2 : ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว)
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กราวนด์ทีมเร้ด โฮลดิงส์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แซทส์ กราวนด์ เซอร์วิส สิงคโปร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2559 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กลุ่มบริษัทแอร์เอเชีย
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia Global Shared Services Sdn. Bhd.
2561 กรรมการ บจ. เร้ดคาร์โก้ โลจิสติกส์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บิ๊กเพย์ (สิงคโปร์)
2558 - 2559 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2557 - 2559 กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2557 ผู้จัดการทั่วไป แผนกธุรกิจดนตรี บมจ. บีอีซี เทโรเอ็นเตอร์เทนเม้นท์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย