นางภัทรา บุศราวงศ์

Director

นางภัทรา บุศราวงศ์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤษภาคม 2565

อายุ (ปี) : 54

คุณวุฒิทางการศึกษา :

  • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาการเงินและการบัญชี
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 177/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: 0.0031

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย ซูเปอร์แอพ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. เวล็อคซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย))
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ฟิลิปปินส์)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล (ไทยแลนด์)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เทเลพอร์ต คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย)(ชื่อเดิม บจ. เทเลพอร์ต โฮลดิ้ง (ประเทศไทย))
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ Philippines AirAsia, Inc.
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ AirAsia, Inc, Philippines
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอร์เอเชีย เอสอีเอ เบอร์ฮาด (ชื่อเดิม AirAsia Global Shared Services)
2559 - ปัจจุบัน ประธานกลุ่มเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน แคปปิตอล เอ เบอร์ฮาด (Capital A) (ชื่อเดิม AirAsia Group Berhad)
2562 - 2565 กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย คอม ทราเวล เบอร์ฮาด
2562 - 2564 กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป เบอร์ฮาด
2560 - 2564 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - 2562 กรรมการ บจ. กราวด์ทีมเร้ด โฮลดิงส์
2561 - 2562 กรรมการ บจ. แชทส์ กราวนด์ เซอร์วิส สิงคโปร์
2560 - 2561 กรรมการ บจ. บิ๊กเพย์ (สิงค์โปร์)
2561 กรรมการ บจ. เร้ดคาร์โก้ โลจิสติกส์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย