นายวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

นายวิเชฐ ตันติวานิช

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 11 พฤษภาคม 2561

อายุ (ปี): 62

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • MBA (Finance and Marketing), University of Hartford, Connecticut, U.S.A.
  • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56/2556วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 1/2548ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 2/2000สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Executive Education and Enrichment InstituteIn partnership with SAID Business School, Oxford University
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 3/2553
  • หลักสูตรผู้นำ Nida – Wharton, University of Pennsylvania 2003
  • หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 มูลนิธิสัมมาชีพ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คาร์บอน คอยน์
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ไซเบอร์ตรอน
2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บจ. มาสเตอร์ สไตล์
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ บมจ. เออาร์ไอพี
2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บจ. แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)
2564 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทางคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน/ ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุน (ภาคกลาง) คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยไฟท์ แอสเซ็ท
2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยอิงเกอร์ โฮลดิ้ง
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการอิสระ บมจ. เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โนดัส โทลเลนส์
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ขายความคิด
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ชาร์ป แร็บบิส
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. ซุปเปอร์ เบรนส์ ซิตี้
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. มายด์ทูมาร์เก็ต
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. วีเอสที
ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. อินเอนเทค เอนเนอร์จี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เฟิร์ม
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เวอร์ติเคิล ลิงค์
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจ. เอชบีดี คอนเน็คท์
ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะ ฟิฟท์ อีลีเม้นท์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
2555 - 2566 กรรมการอิสระ บมจ. ภัทรลิสซิ่ง
2565 ประธานกรรมการ บจ. บีอาร์อาร์ อินโนเวชั่น รีนิวเอเบิล เทคโนโลยี
2565 กรรมการบริษัท บจ. เกรท แวลู โซลูชั่น
2561 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2561 - 2564 ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย)
2560 - 2564 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์
2560 - 2563 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บจ.วินด์ เอนเนอยี่ โฮลดิ้ง
2560 - 2563 กรรมการอิสระ บจ.เคพีเอ็น อะคาเดมี
2561 - 2563 ประธานกรรมการ บจ. เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์
2561 - 2562 ประธานกรรมการบริหาร บจ. ซี เอ ไอ (C asean)
2561 - 2562 กรรมการ มูลนิธิศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
2560 - 2562 ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. หลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซด คอม (ประเทศไทย)
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ C asean บจ. ซี เอ ซี
2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
2560 - 2561 ประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์และกรรมการอิสระ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย