นายบัญญัติ หรรษกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายบัญญัติ หรรษกุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 3 มีนาคม 2557

อายุ (ปี): 55

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโทบริหารธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2547 - 2557 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย