นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน

นาวาอากาศตรี ดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 9 สิงหาคม 2562

อายุ (ปี): 49

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ส.ค. 2562 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 – 2561 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายปฏิบัติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการฝึกนักบิน ฝ่ายปฏิบัติการการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -