นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 3 มีนาคม 2557

อายุ (ปี): 52

คุณวุฒิทางการศึกษา:

 • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 13)

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 41.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทูน มันนี
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เร้ด เอวิเอชั่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วันเดอร์เฮลธ์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูนประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท
2561 ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์
2553 - 2561 กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
2550 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2547 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2560 กรรมการ บจ. แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย)
2558 - 2560 กรรมการ บจ. อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป
2558 - 2559 กรรมการ บจ. ซี แอนด์ เอ เอ็นเตอร์เทนเม้น
2558 - 2559 กรรมการ บจ. แอมเปิ้ล เว็ลธ์
2558 กรรมการ บจ. ซี ทรู
2557 - 2559 กรรมการ บจ. แฟชั่น เอเชีย
2554 - 2557 กรรมการ บจ. ดนตรีลีลาคาราบาว

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น:

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • บจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
 • บจ. ทูน มันนี
 • บจ. เร้ด เอวิเอชั่น
 • บจ. วันเดอร์เฮลธ์
 • บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
 • บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
 • บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
 • บมจ. ทูนประกันภัย
 • บจ.ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
 • บจ. ไอวอรี่ คอฟฟี่
 • บจ. เอฟเวอร์มอร์ แอสเซท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
- ไม่มี -