นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2563

อายุ (ปี): 57

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 81/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 17.8362

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ. แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เร้ด เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ คอร์ปอเรชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คำภีร์ ลอจิสติกส์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูนประกันภัย
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เว็ลธ์ เวนเจอร์ส
2559 - 2566 กรรมการ บจ. เสือดำ คอร์ปอเรชั่น
2561 - 2562 กรรมการ บจ. ทรู มันนี่
2555 - 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย