นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2563

อายุ (ปี): 49

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ San Diego State University, U.S.A.
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 254/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 7/2561 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • เข้าร่วมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Continuing Professional Development (CPD)) ประจำปี 2566 จำนวน 40 ชั่วโมง
  • หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0018

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น
2563 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทูนประกันภัย
2557 - 2565 กรรมการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์
2557 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย