นาวาอากาศตรีดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นาวาอากาศตรีดำรงค์ ภาสน์พิพัฒน์กุล

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 12 พฤษภาคม 2563

อายุ (ปี): 54

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: 0.0010

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2562 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชีย เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์
2561 - 2562 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2558 - 2561 ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ฝ่ายปฏิบัติการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2556 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการฝึกนักบิน ฝ่ายปฏิบัติการบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย