นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิรมย์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวธันย์สิตา อัครฤทธิรมย์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 11 สิงหาคม 2566

อายุ (ปี): 44

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญาญาตรี สาขาสื่อสารมวลชนและเอกสาร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมกควอรีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ บจ.แอร์เอเชีย เอสอีเอ (ประเทศไทย) (ชื่อเดิม บจ.แอร์เอเชีย กรุ๊ป (ไอเอชคิว))
2555 - 2565 ผู้จัดการฝ่ายขายและช่องทางจัดจำหน่าย บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย