นายบัณฑิต พรสาโรจน์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบัณฑิต พรสาโรจน์

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง: 22 กุมภาพันธ์ 2567

อายุ (ปี): 46

คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • อนุปริญญา สาขาช่างซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน สถาบันการบินพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น (ร้อยละ) 1: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการหรือผู้บริหารรายอื่น 2: ไม่มี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท
2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2565 - 2566 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศกรรมส่วนงานปฏิบัติการ บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2563 - 2565 ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2562 - 2563 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพองค์กร บจ. ไทยแอร์เอเชีย
2557 - 2562 ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม บจ. ไทยแอร์เอเชีย

1 รวมการถือครองหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ความสัมพันธ์โดยการสมรส และความสัมพันธ์โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย