การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ ทำให้พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนมากขึ้น

โดย บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่มหลัก คือ หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุมชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุน/สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจ ทำให้บริษัทต้องศึกษาการรับรู้ ทัศนคติ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นำมาพัฒนาและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองเท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันได้ในระยะยาว

หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

1. หน่วยงานภาครัฐ

 • ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารฝ่ายปกครองและองค์กรผู้กำกับดูแล
 • อย่างน้อย 5 ครั้ง
 • หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงาน ผู้ออกใบอนุญาตและทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ
 • การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
 • ทุกเดือน
 • บจ. ไทยแอร์เอเชีย จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อให้ การดำเนินงานเกิดความสอดคล้องของระเบียบหลักเกณฑ์ของภาครัฐและการทำธุรกิจสายการบิน จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจในประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานของราชการ
 • ทุกเดือน
 • ทำงานสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • อย่างน้อย 3 โครงการ
 • ความร่วมมือในการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ สามารถช่วยกระตุ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรได้ โดยองค์กรการท่องเที่ยวนั้นคาดหวังให้ บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื่อสร้างความต้องการในการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐในแต่ละจังหวัดที่เป็นจุดหมายปลายทาง ช่วยให้การติดต่อ ประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งมีความ คาดหวังของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีต่อเราคือ การร่วมสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

2. ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

 • รับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสาร โดยผ่านการสำรวจ ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction survey )
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ทุกไตรมาส
 • องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อดำเนินการให้บริการที่ตอบสนองความพึงพอใจ ของลูกค้า และเมื่อลูกค้าพอใจจะ กลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับลูกค้าของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย จะมีความคาดหวังให้การเดินทาง ไปถึงจุดหมาย ปลอดภัย ตรงต่อเวลา และขั้นตอนในการใช้บริการที่ สะดวกสบาย สามารถติดต่อสอบถามได้เมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับ เรื่องต่างๆ เช่น ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ Live Chat, Twitter (Ask AirAsia)
 • เวลาทำการของทุกวัน และตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับ Live Chat
 • การพบปะลูกค้าผ่านสำนักงานขาย และศูนย์บริการการท่องเที่ยว แอร์เอเชีย
 • เวลาทำการของทุกวัน

ชุมชน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

3. ชุมชน

 • การลงพื้นที่ต่อเนื่องในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในโครงการ Journey D
 • จำนวน 4 ชุมชน ประชุมรายเดือนทุกเดือน การลงพื้นที่เพื่อพัฒนาตลอดปี
 • เวิร์กช็อป 6 ครั้ง ต่อชุมชน
 • ทริปทดสอบ 6 ครั้ง ต่อชุมชน
 • รวมทั้งหมด 24 ทริป
 • การมีส่วนร่วมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแรงและยั่งยืน

  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้เกิดคุณค่าร่วมกันใน ระยะยาว สร้างความผูกพัน ไว้เนื้อเชื่อใจจากชุมชน ถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แบรนด์ด้วย
 • การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมในการเดินทาง โดยเครื่องบิน ผ่านโครงการ แอร์เอเชียอารยสถาปัตย์ (AirAsia friendly design)
 • จำนวน 3 ครั้ง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในการเข้าถึงได้ทุกที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อทุกคน ทุกวัย ทุกสถานะ
 • การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและ สังคมผ่านงานแอร์เอเชีย "ตลาดนัดบินคุ้ม คุณภาพครบ"
 • จำนวน 3 ครั้ง
  มกราคม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
  กุมภาพันธ์ : เชียงราย
  เมษายน : ภูเก็ต
 • การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชน ผ่านโครงการ AirAsia Fly To Dreams Tennis Tournament มอบอุปกรณ์กีฬา สนามฟุตบอล สนามบาสให้กับชุมชน และการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลต่างๆ รวมถึงจัดคลินิกฟุตบอล นำนักฟุตบอล ทีมชาติไปสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนในชุมชนต่างๆ
 • เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง

สื่อมวลชน

 • กิจกรรมสื่อสารและ เข้าถึงสื่อมวลชน เช่น งานแถลงข่าว สัมภาษณ์กลุ่ม ฯลฯ

  ข่าวประชาสัมพันธ์
  เที่ยวบินปฐมฤกษ์
  ทริปสื่อมวลชน
  เยี่ยมเยียนสื่อมวลชน
 • 20 ครั้ง (ต่างประเทศ 12 ครั้ง กรุงเทพฯ 5 ครั้ง ภูมิภาค 3 ครั้ง)

  79 ครั้ง
  21 ครั้ง
  17 ครั้ง
  5 ครั้ง
  (แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 1 ครั้ง และภูมิภาค 4 ครั้ง)
 • สื่อมวลชน เป็นตัวกลางการสื่อสารทางการตลาดและภาพลักษณ์ ระหว่าง บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย ในวงกว้างทุกคน ผ่านข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงการสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งสื่อมวลชนจะมีบทบาทสำคัญ ในการกำหนดทิศทางของข่าว ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

พนักงาน (ออลสตาร์)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

4. พนักงาน (ออลสตาร์)

 • การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ระบบ Workplace by Facebook
 • ทุกวัน
 • พนักงาน คือหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนธุรกิจของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย โดยพนักงาน เป็นส่วนสำคัญในการส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า จึงจำเป็นต้องทำ ความเข้าใจถึงความต้องการ ความท้าทายและแรงบันดาลใจ และริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ทั้งนี้พนักงานมีความคาดหวัง ให้องค์กรรับฟังความคิดเห็น ชื่นชมผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ให้การประเมินผลและผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และมีการพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงาน อย่างไม่หยุดยั้ง
 • การประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
 • ทุก 6 เดือน
 • การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร
 • ทุกสัปดาห์
 • การประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อแจ้งข่าวสาร หรือหารือแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน (Operation meeting)
 • ทุกเดือน
 • การจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานผ่าน Allstars Do Good ส่งเสริมให้พนักงานทำงานจิตอาสาตามที่แต่ละคนถนัด
 • ทุกเดือน
 • การจัดพื้นที่ให้พนักงานมีโอกาส ในการแสดงความสามารถตาม ความถนัด เช่น ชมรมกีฬา
 • ทุกเดือน
 • ผู้บริหารเยี่ยมเยียนพนักงาน เดือนละครั้ง (Family Visit)
 • เดือนละครั้ง
 • งานเลี้ยงอาหารค่ำพนักงาน ประจำปี (Annual Dinner Party)
 • ปีละครั้ง

นักลงทุน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

5. นักลงทุน

 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหารระดับสูง
 • ทุกไตรมาส
 • นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สม่ำเสมอ ตรงเวลาและทันเหตุการณ์ โดยเปิดเผยอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเสมอภาคในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน
 • การพบนักลงทุนในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ
 • 13 ครั้ง
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • ทุกปี
 • เยี่ยมชมกิจการ
 • ทุกปี
 • เว็บไซด์บริษัท
 • ตลอดเวลา

สถาบันทางการเงิน

 • พบปะ ประชุม พูดคุย เกี่ยวกับ ผลประกอบการและโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • 2 ครั้งต่อปี
 • การสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ทำให้สามารถสั่งซื้อเครื่องบินได้ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยความคาดหวังของกลุ่มสถาบันการเงินคือ การเติบโตของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย และมีวินัยทางการเงินที่ดี
 • ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ
 • ตลอดปี
 • แจ้งและจัดส่งข้อมูลและรายงาน การทำธุรกรรมต่างๆ
 • ทุกเดือน
 • สัมมนาและประชุมเชิงวิชาการ เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน
 • ทุกเดือน

พันธมิตรทางธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร/รับฟัง ความถี่ ความคาดหวัง/ ประเด็นที่ให้ความสำคัญ

6. พันธมิตรทางธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตเครื่องบิน ผู้ผลิตเครื่องยนต์ ศูนย์ซ่อมเครื่องบิน

 • การพบปะ การประชุม โทรศัพท์ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท
 • ทุกเดือน
 • เราต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ และศูนย์ซ่อมเครื่องบินและเครื่องยนต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นคู่ค้าผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์ให้เรานำมาใช้ประกอบธุรกิจแล้ว ยังคอยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจซ่อมประจำวัน หรือในวาระต่างๆ โดยจะให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุง เพื่อทำให้เครื่องบินสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น พร้อมรับฟังข้อแนะนำจากบริษัทเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดี ยิ่งขึ้น และเผยแพร่วิธีการซ่อมบำรุงให้กับสายการบินอื่น นับเป็นประโยชน์ในภาพรวม
 • ประชุมทางไกลกับบริษัทผู้ผลิต เพื่อรับข้อมูลอัปเดตต่างๆ
 • ทุกเดือน
 • บริษัทผู้ผลิตเครื่องบินและเครื่องยนต์เยี่ยมชมฝูงบิน บจ. ไทยแอร์เอเชีย
 • 2 ครั้งต่อปี
 • ประชุมหาหรือกับบริษัทผู้ผลิต เครื่องบินและเครื่องยนต์
 • ทุกปี
 • แชตรูม 24 ชั่วโมง ที่มีทีมงานวิศวกรรมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และทีมวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิต
 • ตลอดเวลา