การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจําเพื่อศึกษาการรับรู้ทัศนคติและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

ผ่านการสอบถามและรับฟังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยตรง เพื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ นํามาพัฒนาและกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองให้เท่าทันความต้องการและสร้างคุณค่าร่วมกันในระยะยาว

บจ. ไทยแอร์เอเชีย แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 9 กลุ่มหลัก ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า (ผู้โดยสาร) ชุุมชน สื่อมวลชน พนักงาน (Allstars) นักลงทุุน สถาบันทางการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้มีส่วนได้เสีย

1. หน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร
 • มาตรการความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทาง
 • การทำงานในเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • ความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การให้ความร่วมมือ ทำงานร่วมกัน และดำเนินการตามนโยบายและข้อกำหนดของภาครัฐ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎระเบียบและฎหมายของภาครัฐอย่างถูกต้อง เช่น เรื่องข้อกำหนดอัตราราคาบัตรโดยสาร และเรื่องมาตรการความปลอดภัยของการให้บริการของสายการบิน

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรผู้กำกับดูแล ตามความเหมาะสม
 • การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ ทุกเดือน
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานของราชการ เป็นประจำ
 • การทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในเวทีของคณะทำงานเครือข่ายพัฒนาการบินประเทศไทย
 • ทำงานสอดรับกับนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นประจำ
 • ร่วมกิจกรรมกับองค์การและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นนั้น
 • ดำเนินการและปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐในเรื่องมาตรการความปลอดภัยเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกเดือน
 • ผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรการช่วยเหลือสายการบินโดยเฉพาะการลดต้นทุนที่สำคัญอันเกิดจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ธุรกิจสามารถให้ดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ผู้มีส่วนได้เสีย

2. ลูกค้า (ผู้โดยสาร)

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย และตรงต่อเวลา
 • สินค้าและบริการที่ตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิต
 • สร้างคุณค่าร่วมตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความปลอดภัยในการเดินทาง
 • ความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน
 • ประสบการณ์ในการเดินทางตลอดเส้นทางที่ราบรื่น และสะดวกสบายสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปรับเปลี่ยนไป
 • สินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการที่เปลี่ยนไป
 • ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดและมีความปลอดภัย
 • ได้รับสินค้าที่แปลกใหม่น่าสนใจและมีรสชาติที่ดี

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การจัดตั้งกลุ่มการทำงานเพื่อตอบสนองและรับฟังความต้องการของผู้โดยสารโดยตรง
 • แก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำและสูญเสียลูกค้าทั้งสองฝ่าย
 • การนำผลสำรวจความพึงพอใจและนำมาพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง
 • เชื่อมต่อและยกระดับสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าเพิ่มร่วมกันทั้ง บจ. และผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • รับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสาร โดยผ่านการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey) สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกไตรมาส
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องต่างๆ เช่น ผ่านพนักงานทาง Live Chat หรือ Chatbot บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของแอร์เอเชีย หรือผ่านทาง mobile application Super App รวมทั้งช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ตลอดเวลา
 • การพบปะลูกค้าผ่าน AirAsia Sales Offices, AirAsia Travel & Service Centres ตามเวลาทำการทุกวัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้เสีย

3. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • การปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
 • การสร้างความรับรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณค่าร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • การดำเนินงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
 • การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
 • การสร้างกิจกรรมเพื่อรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การดำเนินธุรกิจตามนโยบายของบริษัทเพื่อลดผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การสื่อสารอย่างโปร่งใสและการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
 • การจัดการสัมมนาสาธารณะเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ต้องร่วมมือกัน เช่น Sustain Me Talk ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • จัดกิจกรรม Open House หรือการดูงานที่แอร์เอเชีย อะคาเดมีเพื่อให้ความรู้ด้านความยั่งยืนผ่านตัวอย่างของ การบริหารจัดการของสายการบิน

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอในการให้บริการของสายการบิน
 • สัมมนาสาธารณะ ปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • กิจกรรมดูงาน และ Open House อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

4. พนักงาน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • พนักงานได้รับการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การทำงาน
 • สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน
 • สวัสดิการและค่าตอบแทน
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่โปร่งใสและเป็นธรรม

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • เปิดช่องทางการสื่อสารให้กับพนักงาน สามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้องโดยตรงต่อผู้บริหาร เช่น ตู้ ปณ. สันติสุข Askpac chatbot อีเมล
 • การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 • การดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงาน
 • การพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การสื่อสารข่าวสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในอย่างสม่ำเสมอทางอีเมล นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีจากระบบ Google Workspace ผ่านทางระบบแชททุกวัน วิดีโอคอลล์ทุกสัปดาห์และ Live Streaming ผ่านระบบ Google Meet ทุกๆ สามเดือน และจัดเก็บรวบรวมเนื้อหาต่างๆ ใน Google Page
 • การประเมินศักยภาพของพนักงานภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ทุกไตรมาส
 • การประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร ทุกสัปดาห์
 • การประชุมตัวแทนหน่วยงานเพื่อแจ้งข่าวสารหรือหารือแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงาน (Operation Meeting) ทุกไตรมาส
 • การประชุม Coffee Talk ระหว่าง CEO กับผู้บริหารระดับสูงของทุกแผนก ทุกสัปดาห์

นักลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย

5. นักลงทุน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เท่าเทียม และทันเวลา
 • การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงได้รับตามกฎระเบียบ
 • ความเชื่อมั่นต่อองค์กรและการลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัท

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
 • การจัดการความเสี่ยงองค์กร
 • การกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การให้ข้อมูลที่โปร่งใสตามมาตรฐานของประเทศไทยและสากล
 • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอข้อคิดเห็นและข้อเรียกร้อง รวมถึงถกประเด็นคำถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการของต่อบริษัท

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูง ทุกไตรมาส
 • พบนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างประเทศเป็นประจำ
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกปี
 • เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ ทุกปีตามความเหมาะสม
 • เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทอย่างทันท่วงที ตลอดเวลา

พันธมิตรทางธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย

6. พันธมิตรทางธุรกิจ

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ
 • การใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสินค้าและการจัดการ

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์
 • การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • ทิศทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต
 • ความร่วมมือในการทำงานและการส่งเสริมด้านคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ
 • มีความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินคู่ค้า
 • ได้รับสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานและตามกฎหมายที่กำหนด

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ขยายระยะเวลา credit term ให้กับคู่ค้า
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การร่วมโครงการยกระดับด้านความปลอดภัยร่วมกับคู่ค้าที่เป็นหน่วยซ่อมบำรุง
 • การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การให้ความร่วมมือเพื่อทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของทางภาครัฐฯ และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารทั้งภายในและต่างประเทศ

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การพบปะ การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดต่อผ่านตัวแทนของบริษัท และการเยี่ยมชมดูงาน
 • ประชุมกับบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและชิ้นส่วนต่างๆเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
 • ตัวแทนจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินเยี่ยมชม บจ. ไทยแอร์เอเชียช่องทางติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างทีมงานวิศวกรรมของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย และทีมวิศวกรรมของบริษัทผู้ผลิต
 • การรายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพในการทำงาน และการประเมินคู่ค้าประจำปี

สถาบันทางการเงิน

ผู้มีส่วนได้เสีย

7. สถาบันทางการเงิน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • การจัดการความเสี่ยงองค์กร
 • การกำกับดูแลกิจการและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
 • นโยบายทางการเงินที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การให้ข้อมูลผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล
 • การรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจ

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • พบปะ ประชุม พูดคุย เกี่ยวกับผลประกอบการและโครงการต่างๆ ของบริษัท 2 ครั้งต่อปี
 • ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดปี
 • แจ้งและจัดส่งข้อมูลและรายงานการทำธุรกรรมต่างๆ ทุกเดือน
 • สัมมนาและประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุน ทุกไตรมาส

สื่อมวลชน

ผู้มีส่วนได้เสีย

8. สื่อมวลชน

ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

 • การได้รับข่าวสารของบริษัทที่เป็นทางการ เพื่อการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
 • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์เเละจุดยืน ของบริษัท
 • การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท

ความคาดหวัง/ความต้องการ

 • ความโปร่งใสในการให้ข้อมูลบริษัท อย่างถูกต้องและรอบด้าน
 • ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ต่อการตอบสนองด้านข่าวสาร โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต
 • วิสัยทัศน์ของบริษัท และมุมมองภาพรวมต่ออุตสาหกรรม ในฐานะผู้นำสายการบินราคาประหยัด

การดำเนินงานเพื่อตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการ

 • การแสดงวิสัยทัศน์ต่อสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส
 • การสร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่งคงทางธุรกิจ
 • การสร้างชุมชนด้านข่าวสาร อาทิ กลุ่มไลน์ ระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กร กับสื่อมวลชนกลุ่มต่างๆ เพื่อการนำเสนอข่าวสารอย่างเท่าทันท่วงที
 • การสร้างวัฒนธรรมของฝ่ายสื่อสารองค์กรให้มีความพร้อมในการบริหารการสื่อสาร สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา เเละนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง รวดเร็ว โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต

ช่องทางการมีส่วนร่วม และความถี่

 • การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล กลุ่มไลน์ของสื่อมวลชน เป็นประจำ อย่างน้อย 2 ข่าวต่อสัปดาห์
 • การจัดงานแถลงข่าวทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค รวมทั้งต่างประเทศ ทุกไตรมาส
 • การพบปะสื่อมวลชนประจำปีทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค
 • การร่วมกิจกรรมสัมมนา เสวนา หรืออื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยองค์กรสื่อมวลชน และการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรสื่อทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นประจำ
 • การสื่อสารกับสื่อมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ