แอร์เอเชียจับมือ UNDP ประกาศความพร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Share

ไทยแอร์เอเชียมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลัก "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Sustainable Development Goals - SDGs) ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมในระดับสากล