สานต่อโครงการ Journey D พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

Share

Journey D มีเป้าหมายเป็นโครงการที่ทำงานร่วมกับชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น โดยตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา ไทยแอร์เอเชียร่วมมือกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนและเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก