การประเมินประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2565

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสําคัญในการจัดลําดับสาระสําคัญตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและส่งผลที่ดีต่อการดําเนินธุรกิจ โดยในปี 2565 นั้น บจ. ไทยแอร์เอเชีย ได้สํารวจผู้มีส่วนได้เสียในการระบุสาระสําคัญด้านความยั่งยืน เพื่อระบุความท้าทายและลําดับความ สําคัญในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

และในปี 2565 นี้ บริษัทได้ขยายการสํารวจประเด็นสาระสําคัญโดยเพิ่มผู้มีส่วนได้เสียจากทั้งภายใน และภายนอกองค์กร และมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีจํานวนมากขึ้นจากการสนับสนุนความสําเร็จ ของธุรกิจที่เติบโตยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจความคาดหวังและลําดับความสําคัญมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของหัวข้อของประเด็นสาระสําคัญนั้นบริษัทได้ทําการทบทวนหัวข้อจากสาระสําาคัญในปี 2564 ที่ ผ่านมาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า หัวข้อทั้งหมดนั้นสามารถอ้างอิงถึงการให้ลําดับความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจากที่ได้ทบทวนแล้วนั้น บริษัทได้เพิ่มหัวข้อการบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับ ความแตกต่างของบุคคล (Diversity and Inclusion) เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นสาระ สําคัญด้วย เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทด้านความปลอดภัย และให้การสนับสนุนพนักงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โดยไม่คํานึงปัจเจกบุคคล

บจ. ไทยแอร์เอเชีย มีความมุ่งมั่นที่จะทําาการประเมินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในปีต่อไปเพื่อที่จะสามารถ รักษามาตรฐานให้คงอยู่ในระดับอุตสาหกรรมและระดับโลก ตรงตามเกณฑ์ความคาดหวังและลําดับ ความสําคัญของผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท Capital A

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในรายงานประจำปีบริษัทปี 2565