การประเมินประเด็นสาระสําคัญ
ด้านความยั่งยืน

ของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2566

บจ. ไทยแอร์เอเชีย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนผ่านการจัดลำดับสาระสำคัญตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนและส่งผลที่ดีต่อการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2566 บริษัทได้สำรวจควาคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียจำนวนกว่า 251 ราย เพื่อระบุประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนและประเมินความท้าทายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัทได้ทบทวนประเด็นสาระสำคัญทั้ง 12 ประเด็นที่ได้ระบุไว้ในปี 2565 เพื่อให้มั่นใจว่ามีการประเมินที่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์และสังคมไปจนถึงสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัท ได้มีการทบทวนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนของบริษัทในปีต่อๆ ไป และเพื่อติดตามผลของปีที่ผ่านมา จากการวิเคราะห์แนวโน้มระดับโลกและอุตสาหกรรมในปัจจุบันตลอดจนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประเด็นสาระสำคัญ 12 ประเด็นที่ได้ระบุในปีที่แล้วถือว่ายังมีความเกี่ยวข้องในปี 2566 ประเด็นต่างๆ จึงถูกนำเสนอในที่นี้ตามลำดับความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำการประเมินที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในปีต่อไปเพื่อที่จะสามารถรักษามาตรฐานให้คงอยู่ในระดับอุตสาหกรรมและระดับโลก ตรงตามเกณฑ์ความคาดหวังและลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของกลุ่มบริษัท Capital A

ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของ บจ. ไทยแอร์เอเชีย ในปี 2566